KVKK AÇIK RIZA FORMU

Sayın İlgili,

 

Türkiye’ de kurulu, Genel Merkezi Birlik Osb Mahallesi Doğu Caddesi No: 19 Tuzla/İstanbul adresinde mukim, REKSOİL PETROKİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“REKSOİL” VEYA “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır.)’nda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak; Kişisel Verinin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarılabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve Grup Şirketleri, bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında; Şirketler Grubuna bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlara yabancı gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, İletişim Formu aracılığıyla elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Reksoil tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin şirketimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz, şirketimiz ile kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 

Şirketimiz ile iletişime geçmek için doldurmakta olduğunuz iletişim formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halleri haricinde, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

 

KVKK hükümlerinde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kişisel verileriniz:

a. İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

b. Tarafınızla iletişime geçmek,

c. Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması, 

d. Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi,

 

e. Başvurmuş olduğunuz herhangi bir pozisyon olması durumunda; pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun kontrolü, iş tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi, referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması, ücret ve yan hakların belirlenmesi,

 

f. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 

amaçlarıyla işlenebileceğini bildiririz.

Müşteri ve Ziyaretçi’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres bilgileri ) sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Reksoil’ın web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak:

 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç. Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri öğrenme,

 

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

e. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

g) Kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz.

 

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesine dayanarak işbu hususta rızanızı almak durumunda olduğumuzu bildiririz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.rexoil.com’dan ulaşabileceğiniz Rexoil Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.